UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

 ŠTO JE UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA?

Udruga je specijalizirana neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija građana odnosno fizičkih i pravnih osoba udruženih radi stvaranje poticajnog okruženja u području zaštite i promicanja univerzalnih urbanih vrijednosti povezanih sa stanovanja u višestambenim zgradama na području grada Zagreba.

OSNIVANJE UDRUGE

Na temelju odluke osnivača od 12. srpnja 2016. godine i rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba Klasa: UP/I-230-02/2016-01/277, Urbroj: 251-07-11-16-2 od 2. kolovoza 2016. godine, osnovana je Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. Prema Statutu, Udruga je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija građana odnosno fizičkih i pravnih osoba udruženih radi stvaranje poticajnog okruženja u području zaštite i promicanja univerzalnih urbanih vrijednosti povezanih sa stanovanja u višestambenim zgradama na području grada Zagreba. Misija, vizija i ciljevi Udruga počivaju na demokratskim i civilizacijskim vrijednostima poštivanja prava vlasništva, vlasničkim odnosno suvlasničkim odgovornostima, suradnji i dijalogu svih sudionika u stambenim razvojnim procesima, pravodobnoj i cjelovitoj informiranosti, toleranciji i uvažavanju različitosti u stambenim zgradama na području grada Zagreba.

CILJEVI UDRUGE

• zaštita i promicanje vlasničkih i suvlasničkih prava na posebnim i zajedničkim dijelovima u višestambenim zgradama,
• promicanje vlasničke i suvlasničke svijesti i savjesti o upravljanju i održavanju višestambenih zgrada,
• osuvremenjivanje zakonodavnih okvira iz sustava upravljanja i održavanja višestambenih zgrada,
• promicanje urbane sigurnosti i kulture stanovanja,
• promicanje održivog razvoja urbanih područja,
• poticanje razvoja sustava civilne zaštite,
• promicanje javne svijesti o savjesnom i društveno odgovornom odnosu prema javnom dobru,
• promicanje javne svijesti o energetskoj učinkovitosti,
• promicanje suvlasničke svijesti o energetskoj obnovi višestambenih zgrada,
• podizanje javne svijesti o smanjenju komunalnog otpada i njegovu razdvajanju na kućnom pragu,
• podizanje javne svijesti o preventivnoj zaštiti od požara i potresa u višestambenim zgradama,
• jačanje otpornosti društvene zajednice na pojavu širenja zaraznih bolesti,
• promicanje uloge organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije,
• poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici,
• promicanje demokracije i zaštita ljudskih prava,
• promicanje socijalne uključivosti i društvene solidarnosti.
• razvitak i unaprjeđenje socijalnog / društvenog poduzetništva,
• razvoj i promicanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici,
• promicanje i poticanje zaštite prirode i okoliša,
• promicanje permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija,
• promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
• promocija građanskog odgoja, demokratske i političke kulture u lokalnoj zajednici,
• promicanje znanja i vještine djece i mladih u području demokratskog građanstva,
• poticanje kreativnosti kod mladih te zagovaranje cjeloživotnog učenja i usavršavanja,
• poticanje samozapošljavanja te zapošljavanja mladih i dugotrajno nezaposlenih skupina,
• promicanje turističke ponude lokalne zajednice,
• promicanje kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici,
• zagovaranje edukacija i popularizacija znanosti,
• promicanje i razvitak društvenog položaja umirovljenika,
• izgradnja partnerskih odnosa s civilnim sektorom, donositeljima odluka u zajednici, obrazovnim institucijama, suvlasničkim zajednicama u višestambenim zgradama i drugim lokalnim dionicima radi opće dobrobiti za lokalnu zajednicu, a osobito za djecu, mlade i socijalno osjetljive skupine društva.

DJELATNOSTI UDRUGE

• organiziranje i provođenje edukativno - informativnih kampanja, radionica, sajmova, seminara, okruglih stolova, tribina, savjetovanja, predavanja, konferencija za novinare i tome sličnih javnih manifestacija,
• poticanje lokalnog stanovništva u višestambenim zgradama na aktivno sudjelovanje u životu zajednice,
• aktivno sudjelovanje u postupku nastajanja zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na ciljeve Udruge, te praćenje njihovoj provedbe,
• praćenje javnih politika koje se odnose na ciljeve Udruge i njihovo javno zagovaranje,
• organiziranje i provođenje istraživačkih projekata koji se odnose na ciljeve Udruge,
• sudjelovanje u ciljanim tematskim programima domaćih i međunarodnih organizacija,
• javno informiranje te obavljanje izdavačke i medijske djelatnosti, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija, proizvodnje filmova i televizijskih programa u skladu s posebnim propisima,
• priprema i izdavanje promidžbenih materijala,
• razvijanje projekata socijalnog poduzetništva,
• angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama,
• priprema i provedba projekata za nacionalne, međunarodne i europske fondove,
• osmišljavanje i organiziranje neformalnih oblika obrazovanja u izgradnji civilnog društva,
• organiziranje i provođenje humanitarnih projekata sukladno posebnim propisima,
• organiziranje i provođenje razvojne suradnje s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
• educiranje članova Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom,
• pružanje besplatne savjetodavne pravne pomoći članovima Udruge i zainteresiranoj javnosti, u skladu sa zakonom,
• razvijanje projekata i programa socijalnog uključivanja socijalno ugroženih osoba,
• pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici.
• provođenje mjera i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša,
• briga o napredovanju i edukaciji članova i radnih skupina Udruge,
• savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije korisnika.

VELIK E IDEJE I OTVORENE MOGUĆNOSTI

Prva javna konferencija Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba održana je 28. studenog 2017. godine u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma pod nazivom Stambene zgrade – edukacija na kućnom pragu u dva koraka. Ova je konferencija održana pred više od tisuću predstavnika suvlasnika stambenih zgrada s područja Zagreba i dvorana nije mogla primiti sve koji su prijavili sudjelovanje. Napominjemo da na području Zagreba djeluje više od 10 000 predstavnika suvlasnika stambenih zgrada, a koje su izabrale suvlasničke zajednice u višestambenim zgradama. Iako je organizator u središte stavio više tema, do izražaja su došle teme iz područja zaštite od požara, potresa i poplave, te urbana sigurnosti i zbrinjavanje komunalnog otpada. Organizator je kao temeljni cilj postavio prepoznavanje važnosti dijaloga između predstavnika suvlasnika stambenih zgrada i javnih institucija posebice komunalnih, smatrajući da međusobno razumijevanje i uvažavanje obostranih potreba može ojačati svijest i otpornost stambenih zajednica na brojne izazove koji donosi suvremeni načina života u urbanim sredinama. Gradonačelnik Grada Zagreba i brojni predstavnici javnih institucija svojim su aktivnim sudjelovanje na ovoj konferenciji otvorili vrata toliko potrebnom dijalogu. Uskoro su uslijedile brojne inicijative u kojima aktivno sudjeluje Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba. S obzirom na to da se sustav upravljanja i održavanja višestambenih zgrada temelji na zastarjelom Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbi Vlade Republike Hrvatske o održavanju zgrada iz 1997. godine, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša prihvatilo je glas zainteresirane stručne javnosti te je 2019. godine donijelo Odluku o osnivanju Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga za izradu zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U radu Povjerenstva aktivno sudjeluje i Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba pri čemu se Udruga osobito zalaže za primjenu onih znanja i iskustava do kojih je došlo tih desetak tisuća predstavnika suvlasnika koji obavljanju poslova predstavnika suvlasnika stambenih zgrada na području grada Zagreba. Novi će zakon značajno pridonositi učinkovitijem funkcioniranju tržišta, konkurentnijem gospodarstvu i transparentnijem poslovanju. S osobitim zadovoljstvom ističemo činjenicu da je nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekta u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.04.2.1.11 Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (Prva skupina za financiranje), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao posredničko tijelo razine 1 u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kao posredničkim tijelom razine 2 donio je Odluku o financiranju projekta pod nazivom Zajedno smo jači u zaštiti od požara i potresa Klasa: 910-04/20-03/45, Urbroj: 50419-21-50 od 8. studenog 2021. godine, slijedom koje je Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba11. studenog 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.2.1.11.0043. Ovaj ugovor je nastavak započetog postupka otvaranja protupožarnih i protupotresnih tema u višestambenim zgradama otvoren u naprijed opisanoj konferenciji na Zagrebačkom velesajmu. 

CILJ I KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA:

Opći je cilj projekta osnažiti razvoj civilnog društva koji osigurava  ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifični su ciljevi Poziva jačanje kapaciteta  organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini, te unapređenje kapaciteta  organizacija civilnog društva za pružanje učinkovita odgovora  na potrebe lokalnih zajednica u kriznim situacijama. Krajnji su korisnici građani, udruge, institucije lokalne zajednice te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sudjelovanjem u projektu predstavnici suvlasnika i suvlasnici stambenih zgrada, kao ciljana skupina, povećat će znanje o protupožarnoj zaštiti i ponašanju tijekom kriznih situacija uzrokovanih požarom i potresom i time pridonijeti povećanju protupožarne i protupotresne sigurnosti u višestambenim zgradama na području Grada Zagreba.