UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

UDRUGA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA GRADA ZAGREBA

KRATKI OPIS PROJEKTA 

Hrvatsku je u 2020. godini zahvatio niz kriznih situacija. Počevši sa pandemijom Corona virusa koja traje već pune dvije godine, uslijedio je niz prirodnih katastrofa od čega se najviše ističu dva iznimno jaka potresa, koja su između ostaloga zahvatila područje grada Zagreba. Prilikom ovih događaja uvidjela se velika potreba za doprinosom lokalne zajednice i stanovništva kao pomoć Civilnoj zaštiti pri suočavanju sa kriznom situacijom, budući da ovakve vrste katastrofa zahvaćaju čitavu populaciju te je prijeko potrebna suradnja sa javnim službama. Iz tog razloga pokazalo se da veliku ulogu u pomoći zajednici mogu imati organizacije civilnog društva, budući da čine iznimno aktivan i bitan dio zajednice. Prema statistici Seizmološke službe geofizičkog odsjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u Gradu Zagrebu je nakon velikog potresa (22. ožujka 2020.) do kraja godine izmjerila više od 200 naknadnih potresa magnitude veće ili jednake 1.3, od čega je najveći bio onaj sa epicentrom u Petrinji. Prema izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba za 2019. godinu, u Gradu Zagrebu je bilo 3971 intervencija, od čega su 1295 činili požari. Ovakve vrste prirodnih nepogodnosti ukazale su veliku potrebu za educiranjem stanovništva i lokalnih zajednica kako postupati u navedenim situacijama te kako se organizirati u slučaju kriznih situacija da se olakša posao Civilnoj zaštiti i smanji mogućnost ljudskih žrtava kao i financijske štete u slučaju širenja požara, posebice u vrlo gusto naseljenim gradskim prostorima kao što su višestambene zgrade.

U gradu Zagrebu je ustrojeno 218 mjesnih odbora osnovanih za pojedine dijelove gradskih četvrti. U njima građani, putem svojih izravno izabranih predstavnika u njihovim vijećima, sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji utječu na njihov svakodnevni život i rad u užim lokalnim zajednicama. S obzirom da je Grad Zagreb partner na projektu, Udruga predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za mjesnu samoupravu organizira predavanja na području mjesnih odbora. U tu je svrhu angažiran stručni predavač koje će održati 50 predavanja. Na taj bi se način educiralo predstavnike suvlasnika i suvlasnike, koji bi potom svoje znanje prenijeli ostalim suvlasnicima u višestambenoj zajednici kao i svojim susjednima te bi se tako smanjio rizik od nastanka požara, kao i povećalo znanje o postupanju prilikom potresa.

U sklopu projekta bi se napravio i edukativni materijal, u obliku brošura i edukativnih memory-puzzlea odnosno slagalice koje bi ostale u trajnom vlasništvu sudionicima na predavanjima. U sklopu projekta bi se također educiralo predstavnike OCD-a o menadžmentu volontera, kako bi mogli bolje i kvalitetnije organizirati i upravljati volonterima. Tijekom samih predavanja, sa suvlasnicima stambenih zgrada bi se anketiralo te bi se mapiralo potrebe lokalne zajednice i napravio popis volontera koji su spremni pomoći Civilnoj zaštiti u slučaju nesreća ili nepogoda kako bi se na taj način smanjila nastala šteta. Također se planira unajmiti prostor koji bi služio kao info-centar i referentna točka za sve upite zainteresirane javnosti, gdje će biti moguće dobiti edukativno-informativne materijale iz projekta.

Na Europskoj razini Operativnom programu učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP): Prioritetnoj osi 4: Dobro upravljanje, Specifičnom cilju 11ii 1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja jer će kroz 12 mjeseci trajanja provedbe, biti razvijeni kapaciteti 2 OCD-a koji će nakon što projekt završi imati mnogo veću učinkovitost i operativnost. Projekt na nacionalnoj razini doprinosi Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030, Razvojni smjer 2 - Jačanje otpornosti na krize, Strateški cilj SC7 * Sigurnost i stabilan razvoj, Prioritetno područje 4 * Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite. Projekt se na lokalnoj razini nadovezuje na Razvojnu strategiju grada Zagreba do 2020., Cilj 5 Unapređivanje kvalitete življenja, Prioritet 5.1. Unaprjeđenje kvalitete stanovanja, Cilj 4 Prostor, Prioritet 4.1. Prostor i upravljanje prostorom, Mjera 4.1.4. Gradska imovina i Mjera 4.1.5. Stanovanje, Cilj 6 Upravljanje razvojem, Prioritet 6.2 Urbana sigurnost i sigurnosni pokazatelji jer će tijekom 12 mjeseci trajanja projekta biti održano 50 edukativno informativnih radionica o sprječavanju požara u višestambenim zgradama i postupanju u slučaju potresa.

Održivost projekta najsnažnije će se očitovati u dobrobiti za korisnike i OCD-e, a dobivene edukacije ojačati će njihove kompetencije što će doprinijeti dugoročnom zapošljavanju ciljne skupine i nakon završetka projekta. Projektom će se povećati svijest o važnosti protupožarne i protupotresne sigurnosti u višestambenim zgradama kroz informativne i promotivne kampanje na kojoj će sudjelovati predstavnici poslodavca, lokalne samouprave i šira javnost. Promotivne aktivnosti će doprinijeti promjeni zastarjelih i pogrešnih stavova i otvoriti novi pogled na aktivno sudjelovanje građana na najnižim razinama socijalne uključenosti kao što su višestambene zajednice.